Folder LS | Các Công trình Bác ái Thiện nguyện| TRÍCH ĐOẠN TIN MỪNG

Top OpereMis Corporali VN

CÔNG TRÌNH BÁC ÁI VỚI TRÁI TIM HÀNH ĐỘNG
Lời sống tiếng Ý cho năm cho lứa tuổi 9-14
Các đoạn trong Tin Mừng đã được chọn để đào sâu mỗi Công trình Bác ái từ thiện.
Có thể được kết hợp với: LS | Công trình Bác ái thiện nguyện | Đào sâu