Folder LS | Công trình Bác ái thiện nguyện | Đào sâu (Opere di Misericordia | APPROFONDIMENTI)

Top OpereMis Corporali VN


CÔNG TRÌNH BÁC ÁI VỚI TRÁI TIM HÀNH ĐỘNG

Lời sống tiếng Ý cho năm cho lứa tuổi 9-14
Các công trình Bác Ái thiện nguyện.
Các bạn có thể liên kết những Lời Sống này với một vài đoạn trong Tin Mừng được lựa chọn để đào sâu ở mỗi Công trình Bác Ái từ thiện. 

xem link: PDV | Các Công trình Bác ái thiện nguyện | Trích đoạn Tin Mừng