Folder Magyar - hu

Magyar - hu

Parole di vita in lingua ungherese.

Categories

Folder 2014 - Magyar

2014 - Magyar

Parole di vita in lingua ungherese per il 2014.

Folder 2013 - Magyar

2013 - Magyar

Parole di vita in lingua ungherese per il 2013.

Folder 2012 - Magyar

2012 - Magyar

Parole di vita in ungherese per l'anno 2012.

Folder 2011 - Magyar

2011 - Magyar

Parole di vita in ungherese per il 2011.

Folder 2015 - Magyar

2015 - Magyar

Parole di vita in lingua ungherese per il 2015.

Folder 2017 | 15-17 - Magyar

Az élet igéje 2017.

Folder 2018

Az élet igéje 2018 - magyar