Folder 2020 - Tiếng Việt (VN)

Parola di Vita in Vietnamita

Documents

pdf 2020_PDV_12_VN

169 download

2020_PDV_12_VN

“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai nữa? ”  (Sal 27 [26],1) 

pdf 2020_PDV_10_VN

400 download

2020_PDV_10_VN

«Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ đượctôn lên»  (Lc 14,11)

pdf 2020_PDV_09_VN

492 download

2020_PDV_09_VN

«Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại» (Lc 6,38)  

pdf 2020_PDV_08_VN

702 download

2020_PDV_08_VN

«Ai thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Giêsu?»  (Rm 8,35)  

pdf 2020_PDV_07_VN

828 download

2020_PDV_07_VN

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." (Mat-thêu 12, 50)

pdf 2020_PDV_06_VN

976 download

2020_PDV_06_VN

«Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.»  (Mt 10,40)

pdf 2020_PDV_05_VN

1065 download

2020_PDV_05_VN

Anh em đã được thanh sạch, nhờ lời Thầy nói với anh em” (Gioan 15, 3)

pdf 2020_PDV_04_VN

1191 download

2020_PDV_04_VN

"Phúc cho người không thấy mà tin" (Gv 20,29)

pdf 2020_PDV_03_VN

1245 download

2020_PDV_03_VN

«Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta» (Mt 7, 12)

pdf 2020_PDV_02_VN

1372 download

2020_PDV_02_VN

Lời Sống Thang 2

«Cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! 1» Mc 9,24

pdf 2020_PDV_01_VN

1369 download

2020_PDV_01_VN

Lời sống tháng 1: “ Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có” (TDCV 28, 2)

pdf 2020 PDV 11 VN

251 download

2020 PDV 11 VN

“Phúc cho người khóc lóc, vì họ sẽ được ủi an” (Mt 5,4)

login staff