Folder 2020 - ภาษาไทย (Thai)

2020 - ภาษาไทย (Thai)

พระวาจาทรงชีวิต ในไทย 2020 - Parola di Vita in tailandese 2020

Documents

pdf 08 | สิงหาคม WORDTEENS 2020

442 download

2020 PDV 08

«ใครจะแยกเราจากความรักของพระคริสต์(โรม 8:35)

pdf 09 I กันยายน WORDTEEN 2020

425 download

2020 pdv 09

"และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ตวงให้ท่านด้วยทะนานอันใด" (ลก 6:38)

pdf 10 I ตุลาคม WORDTEENS 2020

420 download

2020 pdv 10

«ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงและคนที่ถ่อมตัวจะได้รับการยกย่อง» (ลก 14:11)

pdf 11 I พฤศจิกายน WORDTEENS 2020

210 download

2020 11

ผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม (มธ 5:4)

pdf 12 I ธันวาคม WORDTEENS 2020

148 download

12.2020

"พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอด ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า" (สด 27:1)